ALI

ALI MINK Eyelashes kasetka C 0,05 - 13 mm(zdjęcie podglądowe)
ALI MINK Eyelashes kasetka C 0,05 -
13 mm(zdjęcie podglądowe)
15.00 zł
ALI MINK Eyelashes kasetka C 0,07 - 13mm(zdjęcie podglądowe)
ALI MINK Eyelashes kasetka C 0,07 -
13mm(zdjęcie podglądowe)
15.00 zł
ALI MINK Eyelashes kasetka C 0,07 - 12 mm
ALI MINK Eyelashes kasetka C 0,07 -
12 mm
15.00 zł
ALI MINK Eyelashes kasetka C 0,07- 10 mm(zdjęcie podglądowe)
ALI MINK Eyelashes kasetka C 0,07-
10 mm(zdjęcie podglądowe)
15.00 zł
ALI MINK Eyelashes kasetka D 0,10 - 12mm(zdjęcie podglądowe)
ALI MINK Eyelashes kasetka D 0,10 -
12mm(zdjęcie podglądowe)
15.00 zł
ALI MINK Eyelashes kasetka D 0,07 - 11 mm(zdjęcie podglądowe)
ALI MINK Eyelashes kasetka D 0,07 -
11 mm(zdjęcie podglądowe)
15.00 zł
ALI MINK Eyelashes kasetka D 0,05 - zestaw różnych długości(zdjęcie podglądowe)
ALI MINK Eyelashes kasetka D 0,05 -
zestaw różnych długości(zdjęcie
podglądowe)
15.00 zł
ALI MINK Eyelashes kasetka D 0,05 - 9mm(zdjęcie podglądowe)
ALI MINK Eyelashes kasetka D 0,05 -
9mm(zdjęcie podglądowe)
15.00 zł
ALI False Eyelashes kasetka C 0,15 - 10 mm(zdjęcie podglądowe)
ALI False Eyelashes kasetka C 0,15
- 10 mm(zdjęcie podglądowe)
15.00 zł
ALI False Eyelashes kasetka C 0,15 - 9 mm(zdjęcie podglądowe)
ALI False Eyelashes kasetka C 0,15
- 9 mm(zdjęcie podglądowe)
15.00 zł
ALI False Eyelashes kasetka C 0,15 - 8 mm(zdjęcie podglądowe)
ALI False Eyelashes kasetka C 0,15
- 8 mm(zdjęcie podglądowe)
15.00 zł
ALI False Eyelashes kasetka C 0,05 - 8 mm(zdjęcie podglądowe)
ALI False Eyelashes kasetka C 0,05
- 8 mm(zdjęcie podglądowe)
15.00 zł