Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kosmetykiejas.pl z 01.03.2016 r.


I.  Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego kosmetykiejas.pl;

 

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.kosmetykiejas.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy EWA SACEWICZ EJAS, ul. Nadrzeczna 14 lok. box C29 (hala nr 5), 05-552 Wólka Kosowska, NIP 5241119343 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

II. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod kosmetykiejas.pl.

 

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.kosmetykiejas.pl, prowadzony jest przez EWA SACEWICZ EJAS, ul. Nadrzeczna 14 lok. box C29 (hala nr 5)05-552 Wólka Kosowska, NIP 5241119343.

 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

 

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

 

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

 

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ewa Sacewicz zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.kosmetykiejas.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

 

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 

3.4. EWA SACEWICZ EJAS, ul. Nadrzeczna 14 lok. box C29 (hala nr 5)05-552 Wólka Kosowska, NIP 5241119343 może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

 

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez EWA SACEWICZ EJAS, ul. Nadrzeczna 14 lok. box C29 (hala nr 5)05-552 Wólka Kosowska, NIP 5241119343 za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię EWA SACEWICZ EJAS, ul. Nadrzeczna 14 lok. box C29 (hala nr 5)05-552 Wólka Kosowska, NIP 5241119343.

 

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody EWA SACEWICZ EJAS, ul. Nadrzeczna 14 lok. box C29 (hala nr 5)05-552 Wólka Kosowska, NIP 5241119343.

 

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla EWA SACEWICZ EJAS, ul. Nadrzeczna 14 lok. box C29 (hala nr 5)05-552 Wólka Kosowska, NIP 5241119343,

 

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.kosmetykiejas.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 

a) przedmiotu zamówienia,

 

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 

c) wybranej metody płatności,

 

d) wybranego sposobu dostawy,

 

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „potwierdzam zamówienie”.

 

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Zakup w hurtowni EJAS Kosmetyki", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem naciśnięcia przycisku „potwierdzam zamówienie”.

 

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

 

4.10. Sklep internetowy, działający pod www.kosmetykiejas.pl, prowadzony jest przez EWA SACEWICZ EJAS, ul. Nadrzeczna 14 lok. box C29 (hala nr 5)05-552 Wólka Kosowska, NIP 5241119343  zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia, opóźnienia lub anulowania zamówienia (także bez podania powodu), a także odstąpienia od umowy w związku z nieprawidłowym lub niepełnym wypełnieniem formularza rejestracyjnego, podaniem nieprawidłowych lub błędnych danych Kupującego bądź parametrów zamówienia (w tym w przypadku - gdy próby weryfikacji tych danych okazały się bezskuteczne), nieprawidłowym złożeniem zamówienia, oraz innym naruszeniem zasad określonych w Regulaminie.

 

V. Dostawa

 

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszt wysyłki to tylko 20,00 zł netto (paczka do 30 kg przy płatności za pobraniem). Koszty transportu mogą ulec zmianie ze względu na wagę przesyłki oraz w przypadku wysyłek zagranicę.

 

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych w zależności od wyboru opcji dostawy licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia.

 

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu kosmetykiejas.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia lub specyfikacji Zamówienia lub paragonu lub faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

 

6.1. Propozycje cenowe towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za zamówienie:

 

a) Przy wyborze formy dostawy kurierem jest opcja „Płatność za pobraniem”. 

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy  

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności zostanie dokonany takim samym sposobem płatności w jaki otrzymaliśmy zapłatę; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

8.1. Ewa Sacewicz EJAS jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@kosmetykiejas.pl.

 

Ewa Sacewicz EJAS zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

9.1. Ewa Sacewicz EJAS podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Ewa Sacewicz EJAS o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Ewa Sacewicz EJAS, ul. Nadrzeczna 14 lok. box C29 Hala nr V, 05-552 Wólka Kosowska, mailowo pod adres sklep@kosmetykiejas.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

9.5. Ewa Sacewicz EJAS zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

  

X. Ochrona danych osobowych

 

10.1. Dostawca Usług jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się  zgodnie z przepisami RODO oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

10.2.     Dostawca Usług wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Klient może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mal: sklep@kosmetykiejas.pl lub na adres: EWA SACEWICZ EJAS, ul. Nadrzeczna 14 lok. box C29 (hala nr 5), 05-552 Wólka Kosowska.

 

10.3.     Dane osobowe są podawane przez Klientów dobrowolnie podczas składania Zamówienia, ale podanie tych danych jest niezbędne do zawarcia Umowy i Umowy sprzedaży Towaru.

 

10.4.      Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane przez Dostawcę Usług w następujących celach:

 

a) w celu zawarcia i wykonania Umowy i Umowy sprzedaży Towaru (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 

b) w celu wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony na Dostawcę Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 

c) w celach analitycznych, np. w celu doboru produktów i usług do potrzeb Klientów oraz ich optymalizacji na podstawie zgłaszanych uwag; w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu tych procesów, w tym reklamacji, co jest prawnie uzasadnionym interesem Dostawcy Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 

d) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Dostawcy Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 

e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Dostawcy Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 

f) w celu oferowania Klientom bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania  ich pod kątem potrzeb Klientów z wykorzystaniem profilowania, co jest prawnie uzasadnionym interesem Dostawcy Usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

10.5. Dostawca Usług może udostępniać dane osobowe Klientów swoim podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzysta przy wykonywaniu Umowy i Umowy sprzedaży Towaru. W szczególności dane osobowe są przekazywane firmie kurierskiej lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do wykonania Umowy i Umowy sprzedaży Towaru.

 

10.6. Dane osobowe pozyskane w celu zawarcia Umowy i Umowy sprzedaży Towaru są przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy i Umowy sprzedaży Towaru oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z tych umów.

 

10.7. Każdemu Klientowi, który udostępnił swoje dane osobowe, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 

a)   prawo dostępu do jego danych oraz otrzymania ich kopii,

 

b)   prawo do sprostowania (poprawiania) danych,

 

c)   prawo do usunięcia danych,

 

d)   prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

 

e)   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 

f)    prawo do przenoszenia danych,

 

g)   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

 

h)  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  

XI. Postanowienia końcowe

 

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy EWA SACEWICZ EJAS, ul. Nadrzeczna 14 lok. box C29 (hala nr 5), 05-552 Wólka Kosowska, NIP 5241119343 a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na Ewa Sacewicz EJAS.

 

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.